Verenigingstuchtrecht

Door middel van het lidmaatschap van de beroepsvereniging laat u zien dat u handelt volgens de Beroepscode die op u van toepassing is. Dat kan bij uw  NVMW-lidmaatschap de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker, die van de Sociaal-Agogisch werker of die van de Maatschappelijk Werker zijn.

Bij het aangaan van je lidmaatschap onderschrijft u de Beroepscode die voor u geldt en geeft u  aan dat u zich daaraan toetsbaar opstelt middels het verenigingstuchtrecht. Op basis van het Reglement van deTuchtrechtspraak kan een ieder die het vermoeden heeft dat een beroepsbeoefenaar door zijn handelen of nalaten de beroepscode heeft geschonden een schriftelijke klacht indienen bij het College van Toezicht, een onafhankelijk tuchtcollege.

Het tuchtrecht is bedoeld als een onpartijdige, deskundige behandeling van een klacht. Doel van het tuchtrecht is uiteindelijk om de kwaliteit van het beroep te bevorderen door toetsing van en reflectie op het handelen van de professional. Daarvoor toetsen de tuchtcolleges klachten aan de Beroepscode.

Als het College van Toezicht tot een uitspraak is gekomen worden partijen (onder voorwaarden) in de gelegenheid gesteld in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Conform artikel 12 van het Reglement voor de Tuchtrechtspraak worden uitspraken opgenomen in een jurisprudentieverzameling.

Behalve leden van de NVMW vallen ook geregistreerde sociaal agogisch werkers bij het Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers/BAMw onder de werking van dit tuchtrecht.